Prima pagină   »  Servicii   »  Informații generale

Informații generale

   

CNPM oferă servicii de consultanţă în domeniul relaţiilor de muncă.

În vederea susţinerii angajatorilor, Confederaţia a creat serviciul extern de Securitate şi Sănătate în Muncă. Protecţia efectivă a angajaţilor şi a celorlalţi participanţi la procesul de muncă, ca parte a sistemului de management în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă poate aduce beneficii identificabile financiar pentru toate întreprinderile, indiferent de forma de proprietate, mărime şi cifră de afaceri. Următoarele servicii specifice sunt disponibile:

1.    Evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională prin identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a sistemului de muncă, inclusiv pentru grupurile sensibile la riscuri specifice;

2.    Efectuarea instructajului introductiv general, verificarea cunoştinţelor în domeniul SSM la categoriile de personal, precum şi completarea fişelor individuale de instructaj;

3.    Instruirea conducătorilor locurilor de muncă privind organizarea activităţii de securitate şi sănătate în muncă la nivel de unitate;

4.    Elaborarea de instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementarilor de securitate şi sănătate în munca, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale unităţii/întreprinderii, precum şi ale locurilor de muncă/ posturilor de lucru;

5.    Participarea la întocmirea planului de prevenire şi protecţie compus din măsuri tehnice, sanitare, organizatorice, şi de altă natură bazat pe evaluarea riscurilor;

6.    Stabilirea atribuţiilor şi responsabilităţilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, ce revin salariaţilor, corespunzător funcţiilor exercitate, care se consemnează în fişa postului, cu aprobarea angajatorului; 

7.    Elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire;

8.    Completarea fişelor de expunere la riscuri profesionale - tip, în vederea efectuării controlului medical la angajare şi periodic al salariaţilor în baza fişei postului şi a fişelor tehnologice;

9.    Comunicarea şi cercetarea accidentelor de muncă minore;

10.  Efectuarea controlului locurilor de muncă cu întocmirea proceselor verbale de control care evidenţiază deficienţele şi stabilesc măsurile ce trebuie luate;

11.  Stabilirea zonelor care necesită semnalizare de securitate şi sănătate în muncă; 

12.  Identificarea echipamentelor individuale de protecţie necesare pentru posturile de lucru din întreprindere şi întocmirea necesarului de dotare al salariaţilor cu echipament individual de protecţie;

13.  Consultanţă şi soluţionarea problemelor noi apărute pentru firmele contractante.