Prima pagină   »  Membri   »  Membrii CNPM » Federaţia Patronală a Constructorilor Drumarilor şi a Producătorilor Materialelor de Construcţie „CONDRUMAT”
Federaţia Patronală a Constructorilor Drumarilor şi a Producătorilor Materialelor de Construcţie „CONDRUMAT”
   
4071 Accesări  

Pavel Caba
Preşedinte

Contacte:    Pavel Caba - Preşedinte al Federaţiei  CONDRUMAT

                  Petru Pripa - Vicepreşedinte al Federaţiei  CONDRUMAT

                 Vladimir Vozian - Vicepreşedinte al Federaţiei  CONDRUMAT

Adresa: Chisinau, str. Mitropolit Dosoftei, 126

Tel: 022 60-57-60

e-mail: condrumat@gmail.com

 


Este federaţie constituită prin liberul consimţământ al membrilor săi, patronală, profesională, necomercială, independentă, neguvernamentală şi apolitică. A obţinut personalitate juridică în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

Scopul prioritar al asocierii este - asistenţa membrilor în capacitatea lor de patroni prin acordarea de servicii şi consultaţii, protecţia drepturilor şi reprezentarea intereselor membrilor săi în relaţiile cu autorităţile publice, cu sindicatele, precum şi cu orice alte organizaţii neguvernamentale pe plan naţional şi internaţional, în conformitate cu prevederile legale.

CONDRUMAT este fondată de Asociaţii Patronale ca: Asociaţia Patronală din Construcţii - Montaj (Petru PRIPA, preşedinte); Asociaţia Patronatului Producătorilor Materialelor de Construcţii (Vladimir VOZIAN, preşedinte);  Asociaţia Patronatului Cadastrilor (Ion STRATULAT, preşedinte).

Astăzi în componenţa federaţiei fac parte mai mulţi de 150 patroni, agenţi economici care acoperă aria: cadaştri; proiectanţi; construcţii-montaj; transportatori; producători şi importatori al materialelor de construcţii; asociaţii ipotecare; investitori în domeniul construcţii etc.

Asupra factorilor de decizie influenţa creşte proporţional cu creşterea numărului de membri şi devine tot mai eficientă pentru ambele părţi.

Experienţa ţărilor cu o economie avansată dovedeşte faptul că succesele reformelor depind de consolidarea societăţii, prin dialog civilizat, unde un rol foarte însemnat îi revine mişcării patronale.

Din istoria mişcării patronale în Republica Moldova se ştie că primul patronat a fost creat în Complexul Construcţiilor.

Cu lărgirea reprezentativităţii aria problemelor se măreşte. Pentru rezolvarea lor se impune implicarea tot mai activă a partenerilor sociali ca sindicatul din ramură - „Sindicons" şi reprezentanţii puterii - Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale, alţi factori de decizie.

Au fost pregătite şi semnate Acordurile de colaborare cu Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale şi cu Federaţia Sindicatelor din Construcţii "SINDICONS", în acelaş  format a fost semnată convenţia colectivă în ramura construcţiilor conformată la legislaţia nou modificată şi la prevederile acordurilor internaţionale la care Moldova este parte. În conformitate cu prevederile Acordurilor şi Convenţiei,  părţile se vor consulta ori de câte ori va fi nevoie pentru asigurarea unui climat favorabil în relaţiile dintre reprezentanţii angajatorilor şi salariaţilor privind raporturile de muncă. Totodată vor întreprinde măsuri concrete în vederea adoptării ori modificării bazei legislative şi celei normative pentru îmbunătăţirea climatului mediului de afaceri din ramură.

Deja sunt trasate măsuri de depăşire a multor deficienţe din ramură în comun cu Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale şi cu susţinerea Federaţiei Sindicatelor din construcţii „SINDICONS", în baza consultărilor şi elaborarea unor planuri concrete de acţiuni, mecanism după părerea noastră, real de atingerea scopurilor propuse şi acceptate de membrii federaţiei.

De la formare, Federaţia a fost implicată în activităţi ce ţin de probleme care ar putea deregla mersul normal al reformelor în ramura construcţiilor, producerea materialelor de construcţie, proiectări, importul şi exportul materialelor de construcţie, drumuri, cadastru, conformarea la noi standarde.

Pe parcurs au fost propuse şi adoptate de către factorii de decizie probleme cu privire la: autorizarea de construire, construcţia şi comercializare spaţiului locativ; structura cheltuielilor în construcţie; controlul de stat al calităţii în construcţii; licenţierea unor genuri de activitate; mecanismele de rambursare a cheltuielilor suportate de beneficiari la extinderea reţelelor inginereşti de orice gen în afara limitei de proprietate a consumatorului, legislaţia privind licitaţiile publice la proiectare şi construire, legislaţia cu privire la eficienţa energetică, cu privire la fondul rutier, cu privire la drumuri, cu privire la parteneriatul public privat.

În acela-ş timp se află în proces de rezolvare: modificările Codului Fiscal cu privire la aplicarea TVA (la cota zero) la construcţia de locuinţe; modificarea prevederilor legislative privind verificarea şi expertiza tehnică în construcţii; optimizarea reglementărilor cu privire la avize, coordonări, expertize, verificări, autorizaţii; controlul de stat al calităţii; privind mecanismul de recrutare, formare structurală, elaborare a metodologiei de calcul a cheltuielilor suportate şi rambursarea lor în situaţii de lichidare a consecinţelor calamităţilor de orice gen, dezvoltarea reală a parteneriatului public privat, modificarea legislaţiei cu privire la concesiuni, cu privire la eficienţa energetică a blocurilor locative, cu privire la reglementarea extinderilor reţelelor energetice şi de utilităţi, modificări ai legislaţiei cu privire la exproprieri în interes public, cu privire la condominiu etc.

Au fost organizate seminare, mese rotunde cu diferite tematici, accentul fiind pus pe implicare directă în procesul decizional la modificarea actelor legislative şi normative cu caracter tehnico-economice cât şi social. Au fost formate comitete şi consilii specializate. Au fost dezvoltate relaţii internaţionale cu organizaţii similare (România, Rusia, Ucraina. Italia, Belgia) sunt în derulare alte proiecte.

Federaţia intervine şi în cazurile particulare ale patronilor cărora le sunt lezate drepturile de exercitare legitimă a calităţii de patron.

O mare importanţă în activitatea sa sunt şedinţele Consiliului de conducere în cadrul cărora se cristalizează vectorii principali de activitate, se formează o poziţie unică pentru problemele strategice, se creează o atmosferă de parteneriat între membrii Federaţiei.

Strategia, priorităţile şi alte probleme majore de importanţă vitală a Federaţiei se adoptă la Adunarea Generală a federaţiei.

În majoritatea cazurilor problemele sunt abordate la cel mai înalt nivel al factorilor de decizie, la solicitarea lor aducem argumentări şi fundamentări suplimentare apărând interesele membrilor Federaţiei.