Prima pagină   »  Membri   »  Membrii CNPM » Federaţia Patronală a Constructorilor Drumarilor şi a Producătorilor Materialelor de Construcţie „CONDRUMAT”
Federaţia Patronală a Constructorilor Drumarilor şi a Producătorilor Materialelor de Construcţie „CONDRUMAT”
   
6031 Accesări  

Pavel Caba
Preşedinte

   Pavel CABA - Preşedinte al Federaţiei CONDRUMAT

   tel: + 373 (69) 148127

   Andrei CAVCALIUC - Vicepreşedinte al Federaţiei CONDRUMAT

   tel: +373 (68) 387770

   Elena BEJENARU - Director executiv al Federaţiei CONDRUMAT

   tel: +373 (69) 518802

   Adresa: Chisinau, str. Mitropolit Dosoftei, 126

   Tel: 022 605 760, 022 925 555

   e-mail: condrumat@gmail.com 

   

Este federaţie constituită prin liberul consimţământ al membrilor săi, patronală, profesională, necomercială, independentă, neguvernamentală şi apolitică. A obţinut personalitate juridică în conformitate cu legislaţia în vigoare în anul 2008.

Scopul prioritar al Federaţie este - asistenţa membrilor în capacitatea lor de patroni prin acordarea de servicii şi consultaţii, protecţia drepturilor şi reprezentarea intereselor membrilor săi în relaţiile cu autorităţile publice locale şi centrale, cu sindicatele, precum şi cu orice alte organizaţii neguvernamentale pe plan naţional şi internaţional, în conformitate cu prevederile legale.

CONDRUMAT este fondată de Asociaţii Patronale ca: Asociaţia Patronală din Construcţii - Montaj (Petru PRIPA, preşedinte); Asociaţia producătorilor materialelor de construcţie (Vladimir VOZIAN, preşedinte); printre membrii Federaţiei mai sunt Asociaţia Patronală din or. Ungheni (Victor Săculţan, preşedinte), Asociaţia Brokerilor de asigurare/reasigurare (Anton CABA, preşedinte), companii din industria de construcţii. Astăzi Federaţia are relaţii cu peste 150 patroni, agenţi economici: proiectanţi; din construcţii-montaj; transportatori; producători şi importatori ai materialelor de construcţii; companii ipotecare; investitori în domeniul construcţiilor, companii de brokeri etc.

Asupra factorilor de decizie influenţa creşte proporţional cu creşterea numărului de membri şi devine tot mai eficientă pentru ambele părţi. Experienţa ţărilor cu o economie avansată dovedeşte faptul că succesele reformelor depind de consolidarea societăţii, prin dialog civilizat, unde un rol foarte însemnat îi revine mişcării patronale.

Din istoria mişcării patronale în Republica Moldova se ştie că primul patronat a fost creat în Industria de Construcţii.

Cu lărgirea reprezentativităţii, aria problemelor se măreşte. Pentru rezolvarea lor se impune implicarea tot mai activă a partenerilor sociali ca sindicatul din ramură - „Sindicons" şi reprezentanţii puterii - Ministerul Economiei şi Infrastructurii, alţi factori de decizie.

A fost semnată în comun cu partenerii spociali Convenţia colectivă în ramura construcţiilor pentru anii 2018-2022, conformată la legislaţia nou modificată şi la prevederile acordurilor internaţionale la care Moldova este parte. În conformitate cu prevederile Acordurilor şi Convenţiei, părţile se vor consulta ori de câte ori va fi nevoie pentru asigurarea unui climat favorabil în relaţiile dintre reprezentanţii angajatorilor şi salariaţilor privind raporturile de muncă. Totodată vor întreprinde măsuri concrete în vederea adoptării ori modificării bazei legislative şi celei normative pentru îmbunătăţirea climatului mediului de afaceri din ramură.

De la formare, Federaţia a fost implicată în activităţi ce ţin de probleme care ar putea deregla mersul normal al reformelor în ramura construcţiilor, producerea materialelor de construcţie, proiectări, importul şi exportul materialelor de construcţie, drumuri, cadastru, conformarea la noi standarde.

Pe parcursul anilor Federaţia a propus şi factorii de decizie au adoptat prevederi în actele normative ce ţin de: autorizarea de construire, construcţia şi comercializare spaţiului locativ; structura cheltuielilor în construcţie; controlul de stat al calităţii în construcţii; licenţierea unor genuri de activitate; mecanismele de rambursare a cheltuielilor suportate de beneficiari la extinderea reţelelor inginereşti de orice gen în afara limitei de proprietate a consumatorului, legislaţia privind licitaţiile publice la proiectare şi construire, legislaţia cu privire la eficienţa energetică, cu privire la fondul rutier, cu privire la drumuri, cu privire la parteneriatul public privat, cu privire la locuinţe, condominiu, controalele de stat, precum şi consultate şi coordonate diferite Norme în construcţii (NCM).

În acela-ş timp se află în proces de lucru: aprobarea proiectului Codului Urbanismului şi Construcţiilor (CUC); modificarea prevederilor legislative privind achiziţiile publice; optimizarea reglementărilor cu privire la avize, coordonări, expertize, verificări, autorizaţii; controlul de stat al calităţii; privind mecanismul de recrutare, formare structurală, dezvoltarea reală a parteneriatului public privat, modificarea legislaţiei cu privire la concesiuni, cu privire la implimentarea prevederilor legii nr. 244/2017 cu privire la comitetele sectoriale pentru formare profesională, cu privire la reglementarea extinderilor reţelelor energetice şi de utilităţi, modificări ai legislaţiei cu privire la exproprieri în interes public etc.

Au fost organizate seminare, mese rotunde cu diferite tematici, proiecte de dezvoltare a Republicii Moldova cu aportul Uniunii Europene, accentul fiind pus pe implicare directă în procesul decizional la modificarea actelor legislative şi normative atît cu caracter tehnico-economice cât şi cel social. Au fost formate comitete şi consilii specializate. Au fost dezvoltate relaţii internaţionale cu organizaţii similare (România, Rusia, Ucraina. Italia, Belgia) sunt în derulare alte proiecte.

Federaţia intervine şi în cazurile particulare ale patronilor cărora le sunt lezate drepturile de exercitare legitimă a calităţii de patron. Deseori Federaţia a intervenit şi pentru soluţionarea probelemelor raportate de către organizaţiile, altele decît membri ai Federaţiei, avînd în vedere că aceste probleme sunt comune pentru dezvoltatorii din ţară.

O mare importanţă în activitatea Federaţiei au şedinţele Consiliului de administrare în cadrul cărora se cristalizează vectorii principali de activitate, se formează o poziţie unică pentru problemele strategice, se creează o atmosferă de parteneriat între membrii Federaţiei şi se elaborează pricipiile de atragere a noilor membri şi de colaborare cu diferiţi parteneri.

Strategia, priorităţile şi alte probleme majore de importanţă vitală a Federaţiei se adoptă la Adunarea Generală a Federaţiei.

Federaţia este fondator în comun cu Federaţia Sindicatelor de Construcţii şi Industria Materialelor de Construcţii „SINDICONS" a Comitetului sectorial în construcţii, care are ca funcţie principală formarea profesională continuă a cadrelor de muncitori pentru industria de construcţii. În comun am creat Comitetul pentru securitate şi sănătate în muncă.

Federaţia este membru al Confederaţiei Naţionale a Patronatului din Republica Moldova şi activează în cadrul comisiilor tripartite la nivel de ramură şi cel naţional.