Prima pagină   »  Membri   »  Membrii CNPM » Asociaţia Patronală a Serviciilor Publice
Asociaţia Patronală a Serviciilor Publice
   
4706 Accesări  

Mihai Severovan
Preşedinte

Contacte:

Tel: 022 23-48-43, fax: 022-23-48-41,

E-mail:apsprm@rambler.ru

Sediu: MD 2012, mun. Chişinău, str. 31August, 129, bir.905


  Asociaţia Patronală a Serviciilor Publice din Republica Moldova (APSP)  întruneşte 50 întreprinderi din domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice  de alimentare cu apă şi servicii canalizare, energie  termică, prestarea serviciilor de salubrizare, transport public urban, administrare şi întreţinere a fondului locativ, a drumurilor, spaţiilor verzi etc.

          Asociaţia a fost constituită la 23 noiembrie 2000 în conformitate cu Legea Patronatelor nr. 976-XIV din 11 mai 2000 în scopul asistării membrilor în capacitatea lor de patroni prin acordarea de servicii şi consultaţii, protecţia drepturilor comune economice, tehnice şi juridice şi reprezentă interesele lor în relaţiile cu autorităţile publice, cu  sindicatele precum şi cu orice alte organizaţii neguvernamentale, pe plan naţional şi internaţional.

          Membru al Asociaţiei poate fi orice patron-persoană juridică (agent economic ce prestează servicii publice) cu capital de stat, mixt, privat, patron-persoană fizică, care activează în domeniul dat.

          Membrii Asociaţiei sunt aleşi în organele de conducere ale Asociaţiei, participă la activităţile organizate de aceasta, sunt apăraţi împotriva concurenţei neloiale şi abuzurilor nelegitime administrative şi sindicale, beneficiază gratuit de asistenţa tehnico-ştiinţifică, juridică, de informaţiile şi publicaţiile elaborate de Asociaţie. APSP sprijină membrii săi prin participarea la elaborarea şi avizarea proiectelor de acte legislative şi normative, a strategiilor şi programelor de dezvoltare a economiei naţionale şi a serviciilor de utilităţi  publice; promovarea intereselor  membrilor asociaţi în Parlament, Guvern, în relaţii cu consumatorii şi terţe persoane.

 APSP acordă o atenţie sporită modificării actelor legislative şi normative cu impact asupra serviciilor de utilităţi  publice. Astfel au fost propuse modificări la Legea serviciilor publice de gospodărie comunală, Legea privatizării fondului de locuinţe, proiectul Legii cu privire la locuinţe, Legea condominiului în fondul locativ, proiectul Legii cu privire la salubrizarea localităţilor, Codul fiscal, legislaţia ecologică şi altele. Asociaţia Patronală a elaborat, din propria iniţiativă, proiectul Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice, obiectivele căruia constă în restructurarea şi modernizarea întregului complex al serviciilor de utilităţi publice conform standardelor Uniunii Europene în acest domeniu.

          Activităţile Asociaţiei şi modificările operate în actele legislative şi  normative, propuse de Asociaţie, au un impact  pozitiv  asupra activităţii tuturor operatorilor serviciilor de utilităţi  publice, dar nu numai a membrilor APSP. De aceea este logic şi oportun că toţi patronii din sectorul dat să adere la Asociaţie, procedura fiind foarte simplă: semnarea acordului de aderare cu preşedintele Asociaţiei. În schimb, devenind membru, fiecare patron, pentru o taxă acceptabilă de aderare şi cotizaţia anuală convenită, beneficiază de multiple drepturi şi facilităţi.

          Organul suprem al Asociaţiei este Adunarea Generală, iar organul de conducere - Consiliul APSP. Funcţiile de control financiar se execută de către Comisia de cenzori.

          Veniturile Asociaţiei provin din taxele de aderare, cotizaţiile anuale şi  alte surse legitime şi  se foloseşte în scopurile prevăzute de Statut.

 Asociaţia nu susţine vre-un partid politic, bloc electoral sau candidat la vre-o funcţie în cadrul autorităţilor publice şi nu foloseşte vre-o parte din venit sau  proprietate pentru finanţarea acestora.

          APSP  se poate asocia cu organizaţii non-guvernamentale din ramură, cu alte organizaţii profesionale sau unităţi economice străine în vederea realizării unor activităţi comune de interes pentru Asociaţie. APSP  în calitate de  membru al Confederaţiei Naţionale a Patronatului din Republica Moldova participă la activităţile acestuia.