vezi mai mult

Membrii Confederației au discutat cu Președintele Maia Sandu despre redresarea economică a țării
04.06.2021     
 
CNPM încurajează mediul de afaceri să apeleze la serviciile de mediere
06.01.2017     
 
 
Prima pagină   »  Noutăți   »  Noi în presă » Patronatele promovează liberalizarea sistemului de salarizare
12
03.2008
Patronatele promovează liberalizarea sistemului de salarizare
 
   

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative în domeniul salarizării, adoptată într-o şedinţă de Guvern, dar cu condiţia examinării suplimentare a articolului 3 ce se referă la sistemele netarifare de salarizare, la care a insistat din nou Confederaţia Naţională a Sindicatelor (CNSM), amână iarăşi pe un termen nedifinit remiterea documentului respectiv spre adoptare Parlamentului. Este încă o încercare de a tergiversa adoptarea unei legi, elaborată în conformitate cu principiile economiei de piaţă, unde nu mai poate fi aplicat sistemul tarifar de salarizare de pe timpul perioadei sovietice.


     Reeşind din aceste con­siderente, Confedera­ţia Naţională a Patronatului (CNPM) a iniţiat modificarea şi completarea unor acte legislative în domeniul salarizării. Patro­natul consideră că sistemul de salarizare existent are la bază sistemul tarifar de salarizare, care prevede stabilirea salariilor muncitorilor în raport cu nivelul lor de calificare, salariul tarifar pentru 1 categorie de calificare şi coeficienţii tarifari ai reţelei ta­rifare unice stabiliţi prin hotărâre de Guvern,

Acest sistem, pe de o parte, asigură angajaţilor un nivel de salarizare garantat, care creşte proporţional cu majorarea salari­ilor tarifare pentru 1 categorie de salarizare, stabilit prin Convenţia colectivă (nivel naţional), iar pe de altă parte, nu este corelat cu rezultatele reale ale activităţii şi posibilităţile financiare ale între­prinderilor.

Sistemul existent prevede, de asemenea, nivele minime garantate şi pentru specialişti în funcţia de studiile obţinute şi pentru personalul de conducere în funcţie de nivelul responsa­bilităţilor.

Restricţiile şl garanţiile enun­ţate limitează în mare măsură autonomia angajatorilor în do­meniul salarizării, aplicarea unor pîrghii eficiente de stimulare a muncit productive, cointere­sarea salariaţilor în rezultatele finale în muncă.

Actualul Proiect de Lege prevede modificări la Legea sa­larizării şi la Codul Muncii, care vor liberaliza sistemul de organizare a salarizării în secto­rul real al economiei.

Sistemul tarifar existent se va aplica în continuare, în mod obligatoriu, doar în sectorul bugetar.

în sectorul real unităţile eco­nomice vor aplica, la alegere, sisteme tarifare şi/sau netarifare, în aceasta ordine de idei alege­rea sistemului de salarizare ţine de competenţa angajatorului, care va consulta sindicatul, iar în C.CM vor fi stabilite, prin ne­gocieri, condiţiile concrete de salarizare.

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative în domeniul salarizării, înaintat de Patronat Guvernului spre examinare, a fost respins de fiecare dată de reprezentanţii sindicatelor, care motivau că acest proiect de lege va leza^chipurile, interesele sala­riaţilor, în realitate, însă, în opinia Consiliului de conducere al CNPM prin tendinţa de păstrare a actualului sistem de salarizare, care conţine elemente vădite de reglementare excesivă din partea statului, sindicatele promovează doar interesele structurilor sale şi nu ale salariaţilor. Pe de altă parte, poziţia sindicatelor faţă de acest proiect de act legislativ a fost calificată de Patronat ca fiind neconsecventă şi în contra­dicţie cu angajamentele asumate anterior în cadrul parteneriatutui social dintre CNPM şi CNSM.

Mărul discordiei îl constituie Art.3, Sisteme netarifare de salarizare.

Punctul 1 al articolului pre­vede: "Competenţa de alegere a sistemului de salarizare în cadrul unităţii îi revine angajatorului cu consultarea reprezentanţilor salariaţilor" şi p. 2 "Aprecierea performanţelor individuale ale angajatului şi a cotei lui în fondul de salarizare a unităţii să se efec-tuieze în baza criteriilor şi norme­lor stabilite de către angajator". Sindicatele insistă ca ambele prevederi să fie completate la sfîrşit cu sintagma "cu acordul reprezentanţilor salariaţilor". Deci, angajatorul nu va putea întreprinde nimic fără acordul sindicatelor, ceea ce înseamnă de-facto implicarea sindicatelor în controlul şi gestionarea fondu­rilor financiare ale întreprinderi­lor. Fapt ce va limita posibilităţile angajatorului de a stabili fondul de salarii după posibilităţile financiare ale întreprinderii, şi respectiv de a stimula salariaţii pentru majorarea productivităţii muncii şi a veniturilor întreprin­derii. Dar, dacă întreprinderea X nu are organizaţie sindicală, pentru a primi respectivul acord, va trebui creată artificial?

Aceste bariere birocratice pot crea probleme suplimentare pentru dezvoltarea întreprinde­rii şi majorarea salariilor, prin materializarea iniţiativei Preşe­dintelui ţării, Vladimir Voronin, de a fi stabilit în viitorul apropiat un salariu mediu pe economie de 300 dolari SUA şl apoi de 50fJ de Euro.

în implementarea sistemului netarifar este interesat şi Guver­nul, care susţine poziţia Patro­natului, fiindcă implementarea sistemul netarifar înseamnă plăţi mai mari în buget, în fondul social şi cel de asigurări în medicină. Cu toate acestea, sindicatele in­sistă asupra obligativităţii stabilirii acordului între angajator şi sindi­cate la aprecierea şi calcularea remunerării salariaţilor. Pentru a­şi argumenta poziţia, sindicatele fac trimitere la Convenţia nr. 95 a Organizaţiei Internaţionale a Muncii, din care citează parţial, rupte din context, fragmentele ce le convin.

Pentru adoptarea definitivă a Proiectul de Lege pentru modifi­carea şi completarea unor acte legislative în domeniul salarizării va fi necesar de convocat una sau mai multe şedinţe ale Comi­siei Naţionale pentru consultări şi negocieri colective pentru a se ajunge la un consens. Acest consens ar putea fi cele două aliniate propuse la p.2 al Artico­lului 3 al Proiectului. Ele sună în felul următor:

Aprecierea performanţelor profesionale individuale ale an­gajatului şi a cotei lui în fondul de salarizare a unităţii se efectuiază de către angajator.

Criteriile şi normele de evalu­are se stabilesc de către angaja­tor cu consultarea reprezentanţi­lor salariaţilor. Aceste propuneri au îa bază şi prevederile ce se conţin în Codul Muncii. în capi­tolul VI, art. 42 „Participarea sa­lariaţilor la administrarea unităţii" p.2. b. este scris negru pe alb: „solicitarea opiniei reprezentan­ţilor salariaţilor în problemele ce ţin de drepturile şi interesele co­lectivului de muncă". Deci, este clar stipulat, că în problemele de administrare a întreprinderii se cere doar consultarea sala­riaţilor şi nici de cum stabilirea unor acorduri. Ulterior a fost înaintată încă o propunere, care să avantajeze toate părţile. S-a propus ca criteriile şî normele de evaluare să fie stabilite nu prin consultări sau acorduri, ci în procesul de negociere a con­tractelor colective de muncă.

Patronatul consideră, câ într-o economie de piaţă preţul se stabileşte liber, între cerere'şi ofertă. Forţa de muncă este un capital uman, iar banii reprezintă un capital financiar. Schimbul între aceste două mărfuri trebuie să se facă în piaţă prin negocieri directe /nu colective/ între deţină­torii forţei de muncă şi deţinătorul capitalului  financiar, salariul negociat nefiind mai mic  faţă de cel minim garantat de stat, stabilit în conformitate cu Art. 132/1 al Codului Muncii.

     Confederaţia Naţională a Patronatului susţine urgentarea adoptării de către Guvern şi Parlament a Proiectului de Lege perntru modificarea şi complectarea unor acte legislative în domeniul salarizării pe principiile economiei de piaţă, ca el să fie aplicat în practică din mumătatea a doua a anului curent, după cum planifică Ministerul Economiei şi Comerţului.

 
Serviciul de presă al CNPM